ტრენინგი: ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი  მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (IFRS for SME’s)


„ევროკავშირის ინოვაციური პროექტი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის საქართველოში“

ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი პროგრამის „ევროკავშირის ინოვაციური პროექტი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის საქართველოში“  შემფუთველთა კლასტერის განვითარების ფარგლებში აქვს პატივი მოიწვიოს  შემფუთველთა მიწოდების ჯაჭვში მოღვაწე კომპანიები შესაძლებლობების განვითარების თემატურ ინიციატივაში მონაწილეობისთვის!

ტრენინგი: ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (IFRS for SME’s) მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის

ტრენინგის მიზანი: მსმენელს დაეხმაროს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SME’s) შესაბამისი ზომითი კატეგორიის (მე-2, მე-3 და მე-4კომპანიაში სწორად დანერგვაში; კურსის მიზანია, მსმენელმა დამოუკიდებლად შეძლოს აღნიშნული სტანდარტით ფინანსური ანგარიშგებებისა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნების მომზადება და კანონის შესაბამისად პორტალზე (RMS.REPORTAL.GE) ანგარიშგების ატვირთვა და მონაცემების შევსება. 

ტრენინგი გამიზნულია: მცირე და საშუალო ბიზნესის სფეროში დასაქმებული პროფესიონალი ბუღალტრებისთვისა და მენეჯერებისთვის, რომელთაც სურთ ცოდნა გაიღრმაონ ამ მიმართულებით.


სწავლების მეთოდოლოგია: კურსი შედგენილია როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული
სახის სავარჯიშოებებით, სიტუაციური ამოცანებით, ქეისების განხილვითა და დისკუსიებით.
 

ტრენინგი შედგება 16 შეხვედრისგან. კურსის დაწყების თარიღია 2 მაისი, შეხვედრები ჩატარდება ყოველ ორშაბათსა და ხუთშაბათს 16:00 - 19:00 საათზე.

კურსის სილაბუსი

მოდული I

თარიღი

ლექცია

თემატიკა

02.05.2022

1

შესავალი

 •        მცირე და საშუალო საწარმოები
 •        კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები
 •        ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა
 •        სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები

05.05.2022

2

 •        მარაგები
 •        პრაქტიკული სამუშაო

09.05.2022

3

 •        აქტივების გაუფასურება
 •        დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები
 •        პერაციები უცხოურ ვალუტაში
 •        პრაქტიკული სამუშაო

თარიღი

ლექცია

თემატიკა

12.05.2022

4

 •        ძირითადი საშუალებები
 •        პრაქტიკული სამუშაო

16.05.2022

5

 •        საინვესტიციო ქონება
 •        არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა
 •        სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები

19.05.2022

6

 •        აქტივების გაუფასურება
 •        იჯარა
 •        პრაქტიკული სამუშაო

23.05.2022

7

 •        ამონაგები
 •        სახელმწიფო გრანტები
 •        მოგების გადასახადი
 •        პრაქტიკული სამუშაო

26.05.2022

8

 •        ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები
 •        სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები
 •        ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი
 •        ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები
 •        პრაქტიკული სამუშაო

30.05.2022

9

 •        ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები
 •        სპეციალიზებული საქმიანობა
 •        პრაქტიკული სამუშაო

02.06.2022

10

 •        ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
 •        სრული შემოსავლის ანგარიშგება და მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება
 •        საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება და მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

06.06.2022

11

 •        ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

09.06.2022

12

 •        ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

13.06.2022

13

 •        საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები
 •        სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები
 •        დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები
 •        პრაქტიკული სამუშაო

16.06.2022

14

 •        ვებ-გვერდზე reportal.ge მუშაობა და ანგარიშგების ატვირთვის ტექნიკური საკითხები
 •        მსს ფასს-ზე გადასვლა

მოდული II

20.06.2022

15

 •        განმარტებები
 •        კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება

23.06.2022

16

 •        საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი
 •        ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში
 •        ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში
კურსზე დასწრების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია 2022 წლის 30 აპრილის ჩათვლით.

რეგისტრაცია

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ PMAG შემფუთველთა კლასტერს:


ინფორმაცია მოწვეული ტრენერის შესახებ:

სალომე ოდიშარია - ბრიტანეთის სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის ACCA სერტიფიცირებული ბუღალტერი; ეკონომიკის დოქტორი; სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი; SARAS-ის (ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის), USAID-ისა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხორციელებული პროგრამის ფარგლებში გადამზადებული ტრენერი.


პროექტის შესახებ:

„ევროკავშირის ინოვაციური პროექტი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის საქართველოში“ ევროკავშირისა და გაეროს ოთხი სააგენტოს ერთობლივი ინიციატივაა, რომლის განხორციელებაში მონაწილეობენ გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM).
ინიციატივა თანამშრომლობს მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკის სამინისტროს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტთან, და კერძო სექტორის განვითარებაში ჩართულ ან მასთან დაკავშირებულ დაინტერესებულ მხარეებთან - საწარმოებსა და მეწარმეებთან, საერთო და დარგობრივ ბიზნეს ასოციაციებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, პროფესიული ასოციაციებსა და სავაჭრო გაერთიანებებთან. 
პროექტის ერთ-ერთი მიზანია შესაფუთი მასალების მიწოდების ჯაჭვში კლასტერის განვითარებაში ჩართული ორგანიზაციების მხარდაჭერა, გეოგრაფიულად შემოფარგლული ღირებულების ჯაჭვების წასახალისებლად კლასტერების კოორდინირების, მარკეტინგის, ინოვაციების, საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგისა და სხვა მიმართულებების კუთხით საქართველოში წარმოებული პროდუქციის კონკურეტუნარიაონობი გასაზრდელად.

შესაფუთი მასალების მიწოდების ჯაჭვი: