◆  მოგების მომტანი სერვისები  ◆

მოგების მომტანი სერვისები წამოადგენს სუბიექტზე მორგებულ აქტივობებს, რომელზე მოთხოვნაც აქვთ ინდივიდუალურ წევრებს, წევრთა ჯგუფებს, ან მესამე მხარეებს. სერვისებს აფინანსებს მოთხოვნის მხარე წინასწარ შეთანხმებული და/ან მოლაპარაკების შედეგად განსაზღვრული ფასის და ტარიფის სანაცვლოდ.მოგების მომტანი სერვისებია(თუმცა ამით არ შემოიფარგლება):

♦  სუბიექტს მორგებული კვლევა  ♦  სუბიექტს მორგებული ნაყოფიერების გაზრდის სერვისები(ტრენინგი, წვრთნა)  ♦  სუბიექტს მორგებული ექსპერტული ცოდნა/კონსულტირება  ♦  წვდომა კონკრეტულ რესურსებზე  ♦  მოლაპარაკებები მესამე მხარესთან  ♦  ერთობლივი შესყიდვების(პროდუქტებისა და სერვისების) შესაძლებლობა  ♦