=  პროექტის სერვისები  =

პროექტის სერვისები წარმოადგენს სერვისთა ერთობლიობას, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ არის დაკავშირებული პროექტების წამოწყებასა და განხორციელებასთან. პროექტის სერვისები ფინანსდება პროექტების ბიუჯეტებით, ფონდებით, რომლებიც მობილიზებულია გრანტებით, მხარდამჭერი პროგრამებით, ბიუჯეტში არსებული ხელმისაწვდომი რეზერვებით და წევრების და მესამე მხარეების შემოწირულბებით, ისევე როგორც ჩამოთვლილი წყაროების სხვადასხვა კომბინაციით.


პროექტის სერვისებია:

♦  სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა/მოზიდვა  ♦  შეთავაზების დაწერა  ♦  მოლაპარაკება  ♦  ფონდების მოძიება  ♦  პროექტის მართვა  ♦  პროექტის ადმინისტრირება  ♦